Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti:

Pavel Příban, Kamenný Přívoz 96, 25282, IČO 71928961

Provozovna: Pavel Příban, Kamenný Přívoz 96, 25282, IČO 71928961dále jen "poskytovatel"

pro službu - vyzvednutí, čištění a renovace filtrů pevných částic (DPF, FAP a KATALYZÁTORY) dále jen zařízení.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

-  tyto obchodní podmínky ( dále jen ,,OP“) upravují v souladu s  § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ( dále jen ,,občanský zákoník“), smluvní vztahy vznikající mezi "poskytovatel" na straně jedné  a objednavatelem jímž může být fyzická i právnická osoba na straně druhé a to na základě smlouvy o službě, jejímž předmětem je čištění, renovace a úpravy filtru pevných částic ( dále jen "zařízení“) motorových vozidel

-  uzavřením smlouvy o službě  objednavatel stvrzuje, že měl možnost se s těmito OP seznámit před zahájením jednání o uzavření smlouvy o   službě  že tak učinil, obsahu OP rozuměl a vyslovil s nimi souhlas

-  OP jsou součástí každé smlouvy o službě, uzavírané mezi poskytovatelem  a objednavatelem a upravují část práv a povinností plynoucích     z každé takové smlouvy. OP jsou pro objednatele závazné od okamžiku uzavření smlouvy o službě . Smlouvou o službu se  rozumí také   poskytovatelem vyplněný a potvrzený zakázkový list dále jen "protokol", který  poskytovatel vyplní  v provozovně nebo na adrese převzetí   zařízení

- čištěním a renovace filtrů pevných částic a katalyzátorů se rozumí takové nakládání s "zařízením", které má za cíl snížení obsahu           provozních nečistot vycházejících ze zařízení vedoucí ke zlepšení jeho funkčních vlastností

- vyzvednutí zařízení se rozumí vyzvednutí zařízení a jeho vracení na adresu domluvené po telefonické dohodě s objednatelem, která se   nachází v Praze   nebo v okolí Dolních Břežan do 10km. Není-li domluveno mezi poskytovatelem a objednatelem jinak za předem   domluvených podmínek

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

-  objednatel prohlašuje že je majitelem zařízení nebo je ve vztahu s majitelem smluvně (např. autoservis, autoopravce atd.). V takovém     případě jedná poskytovatel se zástupcem majitele

-  objednatel prohlašuje že byl seznámen s riziky poškození "vady zařízení" během služby čištění z důvodu skryté nebo jiné vady zařízení. Dále   prohlašuje, že mu nejsou známy žádné další vady, které by bránily úspěšnému vyčištění zařízení zejména předchozí pokusy o amatérské   čištění a neodborné zacházení neoprávněnou osobu se zařízením

- objednatel prohlašuje že byl seznámen s průběhem služby - zejména průběhem čištění s jeho riziky  a byl informován o důležitosti vyzkoušení bezpečné  funkčnosti  zařízení na vozidle a jeho diagnostikou

VADY ZAŘÍZENÍ

-  poskytovatel nepřebírá zodpovědnost za poškození zařízení během čištění zejména jedná-li se o poškození snímačů a čidel, které nelze   demontovat z důvodu stáří a v zařízení se ponechávají během čištění a jejich možného poškození případnou demontáží. Dále nepřebírá   odpovědnost za poškození vložky z důvodu jejího opotřebení nebo její netěsnosti v zařízení a tímto může dojít k jejímu posunutí v zařízení   nebo vyplavování částí vložky a katalyzátoru během čištění. O případných zjištěných vadách bude objednatel telefonicky nebo osobně   informován

- poskytovatel nepřebírá odpovědnost za demontáž a montáž zařízení, funkčnost celku a případně vzniklé škody, které jdou k tíži   objednatele. Funkčnost celku se rozumí - veškeré snímače, čidla,  katalyzátor, vstřikovače, termostat, žhaviče, EGR ventil, závada turbodmychadla, těsnosti systému, vadné klapky v sání a veškeré díly potřebné k funkčnosti zařízení a jím podobné

- poskytovatel nepřebírá zodpovědnost za nesprávnou funkci zařízení, která by vedla k jakékoliv škodě na majetku, zdraví a podobně. S tímto   je objednatel seznámen a  s těmito podmínkami SOUHLASÍ.

VYZVEDNUTÍ ZAŘÍZENÍ

- vyzvednutím zařízení ve službě o čištění, se rozumí po telefonické dohodě o určení adresy po Praze a okolí Dolních Břežan do vzdálenosti   10km. Poskytovatelem zajistit vyzvednutí zařízení, sepsání protokolu- kopie slouží jako potvrzení o převzetí zařízení a převezení k čištění na   adresu provozovny. Poskytovatel by měl zařízení vyzvednout do šedesáti minut od objednání . Objednatel souhlasí s tím že tato doma se   může prodloužit v závislosti na hustotě dopravy a vytíženosti poskytovatele na přiměřenou dobu komplikací. O možných komplikacích bude   objednatel informován.

CENA ZA SLUŽBU, SPLATNOST, POPLATKY  

- cena za službu je nastavena na 3490 KČ, tato cena obsahuje vyzvednutí po Praze 4 a okolí Dolních Břežan do 20 km, proměření   protitlaku zařízení, vizuální kontrolu, samotné čištění, sušení, opětovné změření protitlaku, zvážení, doplnění protokolu a předání zařízení   zpět k objednateli na adresu vyzvednutí. V případě využití PPL je celkové ceně připočítána částka dopravného  dle aktuálního ceníku PPL.

- cena za službu může byt navýšena o vícepráce a materiál potřebný k úspěšnému čištění, nebo vyzvednutí ve větší vzdálenosti než je   deklarováno - o tomto navýšení bude objednatel informován

- poskytovatel je oprávněn naúčtovat poplatek  za marné vyzvednutí zařízení z důvodu storna objednávky objednatelem ve výši 1500KČ. Dále je oprávněn účtovat poplatek v případě nemožnosti vyčistit zařízení z důvodu skryté vady zařízení nebo vad zjištěných při čištění ve výši 1500KČ.

- cena za službu je splatná při zpětném převzetí zařízení objednatelem, objednatel souhlasí s tím že poskytovatel může zadržet zařízení až do úplného zaplacení ceny.

ZAKÁZKOVÝ LIST - PROTOKOL

- zakázkový list je vystaven při převzetí zařízení k čištění,  obsahuje místo převzetí, datum, čas, km, důvod ucpání zařízení, naměřené hodnoty, zjištěné závady na zařízení, přibližná doba vrácení objednateli a další náležitosti k uzavření smlouvě o službě. Je to jediný doklad o uzavření smlouvy o službě, převzetí zařízení, protokol o čištění, popis a potvrzení o předání zpět k objednavateli .Obsahuje 1 originál a 2 kopie, z nichž první kopii obdrží objednatel |( doklad o převzetí a smlouva o čištění ) před samotným čištěním a druhou kopii obdrží při převzetí hotového zařízení. originál si ponechá poskytovatel k archivaci. Protokol je jediným dokladem k případné reklamaci.

ZÁRUKA A REKLAMACE

- záruční doba je stanovena na šest měsíců od převzetí, případné reklamace se řeší na provozovně poskytovatele, k uznání reklamace je potřeba mít potvrzený kompletní výpis z diagnostiky Autoservisu nebo oprávněného autoopravce po montáži zařízeni zpět do vozidla, kde výpis obsahuje veškeré správné hodnoty k potřebné funkčnosti celku (teploty pálení, funkčnost vstřikovačů a žhavičů, správná teplota motoru při regeneraci, spravné fungování turbodmychadla, kouřivost motoru atd.) a úspěšný test regenerace zařízení, dále prokázání používání předepsaného oleje motoru a paliva. opětovný výpis z diagnostiky po zjištění závady na zařízení (ucpání). V případě uznání reklamace bude provedeno opětovné čištění nebo vrácení částky za službu čištění v plné výši dle dohody s objednatelem.

Tyto podmínky jsou v platnosti od 01.01.2022